วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

- ตอนเช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับคณะครู นักเรียน และคณะนักศึกษาครูฝึกสอนทั้ง 11 คน หลังจากนั้นเข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และช่วยครูสอนคอมพิวเตอร์คุมห้อง บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
- ตอนบ่าย  จัดทำสื่อการเรียนการสอนและช่วยครูพิมพ์รายชื่อของเด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ป.1/2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 คาบสุดท้ายว้อมเชียร์ให้เด็กเพื่อแข่งขันกีฬาสี

- ในตอนเช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับคณะครูและนักเรียน จากนั้นเข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นป.1/1 ,ป.1/2 และเข้าสังเกตเพื่อนสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนในครอบครัว
- ตอนบ่าย สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เรื่องศาสนาน่ารู้และบันทึกงานปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
- ในตอนเช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับแนะนำชื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและเด็กนักเรียนรู้จัก หลังจากนั้นพบปะกับครูพี่เลี้ยง เพื่อรับตารางสอนที่จะสอน เข้าร่วมิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และช่วยคณะครูแจกหนังสือให้เด็ก เข้าพบเด็กนักเรียนตามระดับชั้นที่ตนเองสอน และได้ทำความรู้จักกับนักเรียนดดยให้นักเรียนแนะนำตัวทีล่ะคน
- ในตอนบ่าย เดินสำรวจโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูลของโรงเรียนเพื่อบันทึกลงในสมุดปกิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และแบ่งเวรประจำวัน ว่าใครมีหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนในวันไหน แล้วเลือกตัวแทนนักศึกษาให้เป็น ประธาน รองและเลขานุการ และแบ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือภาระงานครูในแต่ตำแหน่ง ซึ่งมีหลายฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทั่วไป และฝ่ายบุคคล

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำนักศึกษาชื่อ-สกุล น.ส.ซูไฮลา มุสตอปา
วันเกิด 20 มิ.ย. 1989
การศึกษา
- ประถมศึกษา รร.อิสลามบำรุง
- มัธยมศึกษา รร.แสงธรรมวิทยา
-ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช