วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

- ในตอนเช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับแนะนำชื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและเด็กนักเรียนรู้จัก หลังจากนั้นพบปะกับครูพี่เลี้ยง เพื่อรับตารางสอนที่จะสอน เข้าร่วมิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และช่วยคณะครูแจกหนังสือให้เด็ก เข้าพบเด็กนักเรียนตามระดับชั้นที่ตนเองสอน และได้ทำความรู้จักกับนักเรียนดดยให้นักเรียนแนะนำตัวทีล่ะคน
- ในตอนบ่าย เดินสำรวจโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูลของโรงเรียนเพื่อบันทึกลงในสมุดปกิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และแบ่งเวรประจำวัน ว่าใครมีหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนในวันไหน แล้วเลือกตัวแทนนักศึกษาให้เป็น ประธาน รองและเลขานุการ และแบ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือภาระงานครูในแต่ตำแหน่ง ซึ่งมีหลายฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทั่วไป และฝ่ายบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น